Kursy

Szkolenie ratowników wodnych

Wymogi formalne dla kandydatów do szkolenia:

1. Ukończony 18 rok życia.
2. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i Programu szkolenia.
5. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.

Do pobrania:

Regulamin i Program szkolenia ratownikow wodnych

Formularzzgloszeniowy

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011, Nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (art. 15 pkt 1 tejże Ustawy stanowi, że szkolenia ratowników wodnych realizują, tzn. organizują i prowadzą, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku (Dz. U. z 2012, poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

W myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011, Nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Ratownik Wodny to:
osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410, z późniejszymi zmianami), zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu.

Zgodnie z powyższą definicją, aby posługiwać się tytułem ratownika wodnego jako osoby wykonującej zawód (zatrudnionej na obszarze wodnym) należy:
1. Odbyć szkolenie ratowników wodnych i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia zgodne z wzorem, który określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiadać właściwy stopień nadany przez WOPR uzyskany w wyniku ukończenia kursu rozpoczętego najpóźniej przed 1 stycznia 2012 roku.
2. Posiadać co najmniej jeden rodzaj kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (np. patent, ukończony kurs specjalistyczny).
3. Posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.
4. Być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu.

UWAGA! Do wykonywania zawodu ratownika wodnego upoważnia jednoczesne spełnienie wszystkich czterech w/w warunków.

 

 

Kurs na stopień Młodszego Ratownika

Młodszy Ratownik to praktykant – osoba, która stawia pierwsze kroki w ratownictwie wodnym. Może on pełnić dyżury społeczne – współpracując z ratownikiem wodnym, przygląda się jego pracy i poznaje tajniki zawodu.

Młodszy Ratownik nie może jednak pracować zawodowo.

Uzyskanie stopnia Młodszego Ratownika nie jest etapem szkolenia ratowników wodnych.
Wymogi formalne dla kandydatów na kurs:

1. Ukończony 14 rok życia.
2. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
3. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.
4. Przedstawienie pisemnej zgody na udział w kursie (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wystawia opiekun prawny).

'; ?>